به خودم باور ندارم ! یک مشکل عمومی در میان مردم وجود داره اونم اینکه اغلب مردم به خودشون و توانایی هاشون ایمان و اعتماد ندارند. همین مسئله یک مانع بسیار جدی برای رسیدن به هر خواسته اییه. تا زمانی که...