لایو اینستاگرام تاریخ 99/09/14 در این لایو به تاثیر فیزیولوژیک افکار بر روی جسم پرداختیم. اینکه وقتی ما در مورد قدرت ذهن و افکار صحبت میکنیم واقعا چطور این مسئله اتفاق می افتد و افکار به چه شکلی روی...