اشتهای صفر ! چطور اشتهام رو صفر کنم؟ وقتی فرد در بحث خوردن به مشکلات زیادی بر میخورد و نمیتواند که جلوی خودش را در امر خوردن بگیرد به دلیل داشتن عدم درک صحیحی از عامل ایجاد کننده این اشتهای کاذب و...