اطلاعات کلی دورهمدرس:ناظر قادری مخاطبین:افرادی که به هر نوع و شکلی با مدیریت هیجاناتشون مشکل دارن مدت زمان دوره:322 دقیقه نوع دسترسی:سایت و یا تلگرام(به انتخاب شرکت کندده)ا پرخوری عصبی و تنظیم هیجان...