تناسب اندام و عشق در روابط ارتباطی با هم دارند؟
آیا میدانید که با رسیدن به تناسب اندام روابط عاشقانه تان بهتر میشود؟
این یک واقعیت است که بدن متناسب در روابط تاثیر مثبتی میگذارد.